To place and order call 0-2914-4369
Home › Terms and Conditions

Terms and Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ " ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " การให้บริการ " ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ผู้ใช้บริการ " โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก โดย บริษัท เว็บสตูดิโอไนน์ จำกัด

  ผู้ใช้บริการ ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย WebStudio9.com ซึ่งมีดังนี้
 1. อายุ 15 ปี ขึ้นไป
 2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในทางที่ผิดกฏหมาย
 3. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่าย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 4. กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทาง WebStudio9.com จะแจ้งให้ สมาชิก ทราบผ่านทาง อีเมล์ หรือ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.WebStudio9.com โดย WebStudio9.com ขอ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ WebStudio9.com ไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย ที่เกิดแก่ สมาชิก หรือ บุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง นี้
 5. ห้ามสมาชิกกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะการ SPAM
 6. WebStudio9.com ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้งาน, การลุกล้ำ สิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหา ต่างๆ ที่มี ผู้นำ บริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี
 7. ข้อมูล และ เนื้อหา ที่ สมาชิก นำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ ผิดกฏหมาย และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น
 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ข้อมูลเนื้อหา และการ ออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ WebStudio9.com เป็นผู้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ใน เว็บ ของสมาชิก นั้น ทางบริษัท ขอ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ สมาชิกคัดลอก ทำซ้ำ หรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 10. WebStudio9.com สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆอาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
 11. โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ ที่ได้รับการ จดทะเบียน แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หาก ต้องการเปลี่ยนชื่อ
 12. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการสูญหาย ผู้ให้บริการจะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์
 13. WebStudio9.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัทของท่าน
 15. การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด
 16. หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อ สอบถามได้ที่ admin@webstudio9.com
Valid CSS  Valid XHTML 1.0 Transitional